„Ела на кастинг” организирана от Елмида Бюти ООД, ЕИК BG205585809, с адрес: София, жк. Люлин 6, бл. 650, вх. А, ап.31, МОЛ: Милена Петрова, наричано по-долу Организатор в периода 12.04.2023 г до 2.05.2023 г

1. Организатор на кампанията: Елмида Бюти ООД

2. Цел на кампанията

2.1.Целта на кампанията  „Ела на кастинг“,  е да даде възможност на своите клиенти или тези които желаят да участват в играта, като се съгласят с регламента и приемат условията на кампанията, с което получават шанс да спечелят участие в рекламните визии компанията и собствена фотосесия.

3. Условия за участие 

3.1.Кампания „Ела на кастинг“ е игра, в която може да участват всички физически лица, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в играта чрез социалните мрежи Фейсбук или са изпратили своя снимка на имейл studio@elmidabeauty.com или са присъствали на живо в Елмида Бюти, ул. „Софроний Врачански“ 2,Площад „Възраждане“, София на 1 и 2 май 2023 г.

3.2. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:

3.2.1. служители в компанията на Организатора;

3.2.2. лица под 18 години.

3.3.Играта може да изиграете в периода от 13.04.2023 г. до 02.05.2023. (включително), а избраните лица ще бъдат включени рекламните визии на компанията, както и ще бъдат канени за снимане на рекламни видеа в периода до  31.12.2023 г. или в друг определен от Организатра срок, но не по късно от 6 месеца след приключване на играта.

3.4. С факта на изпращане на визуален материал за играта-кастинг, всеки участник декларира, че е автор на материала и че притежава авторските права върху него.

3.5. С факта на изпращане или участие на живо за снимки, участника се съгласява, че всички материали с неговото лице ще бъдат достъпни за всички посетители на фейсбук страницата https://www.facebook.com/ElmidaBeauty/ ще останат там до съществуването  на страницата или до премахването им от администратор.

4. Награди 

4.1.От кампания „Ела на кастинг” може да бъде спечелени следните  награда: До 12 броя снимки, които да бъдат ползвани за рекламни активности през 2023 г., ваучер за апаратни процедури за 50 лв., които ще могат да използват до 30.06.2023 г. Победителите в играта ще получат и ваучер на стойност 140 лв на избрана от тях апаратна процедура.

4.2. Играта се провежда в периода от 13.4.2023 г. до 02.05.2023 г. включително.

4.3. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време в случай при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на играта се обявява във Фейсбук страницата на играта https://www.facebook.com/ElmidaBeauty/

5. Получаване на наградата и условия за ползване: 

5.1.След края на периода, от Организатора ще бъде обявени 12  печеливши участника, съгласно преценката на Организатора и условията за участие в играта. Печелившите  участници ще бъде обявени във Фейсбук страницата  на играта https://www.facebook.com/ElmidaBeauty/ и на Интернет страницата на компанията до 8.05.2023 г.

5.2. Организаторът си запазва правото да промени наградите по предходната точка и да предостави различни от посочените награди в случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства.

5.3. Участниците, спечелили наградите, се задължават да снимат видео интервю с Организатора или оторизирани от него трети лица, след реализирането на проекта от страна на Организатора на играта. Също така се съгласява видео, аудио и текстови материали, създадени от Организатора с участието на участника, да се ползват от Организатора с рекламна цел за неограничен период от време.

6. Права на Организатора върху публикуваното аудио-визуално съдържание

6.1 С изпращането на аудио-визуално съдържание лицето, което ги е изпратило, отстъпва на Организатора всички авторски права. Правата по предходното изречение включват всички възможни форми на използване на съдържанието с рекламни цели и публикуването им в Интернет и каналите на Организатора в социалните мрежи. С явяването на кастинг и снимането на лицето, важат същите условия за преодстъпване на авторските права на Организатора до 31.12.2023 г.

6.2 .Организатора  не носи отговорност за участник, използвал чужда снимка в периода на кандидатсване. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на снимка или други лични данни, които не е имал право да използва.

7. Защита на личните данни 

7.1.Организаторът на играта  се отнася изключително сериозно към въпроса за сигурността на Вашите лични данни, като събира само минимално необходимите такива и само при получено изрично съгласие за това или ако е налице друго законно основание, съхранява ги и обработва при стриктно спазване на закона и най-добрите практики в областта. 

7.2. С участието си в играта участникът се съгласява, че наименованието му според неговия профил в социалните мрежи Фейсбук, както и истинското му име може да бъдат публикувани на https://www.facebook.com/ElmidaBeauty/или Интернет сайта на Организатора в случай, че e обявен за спечелил награда.

7.3. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите, различни от тези за целите на кампанията, както и да поиска право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения в тези Правила негов адрес за кореспонденция.

7.4. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, сключен между него и участника при общите условия на тези правила, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

 7.5. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните данни, титулярят на личните данни може да подаде жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-519.

6.3.Повече информация за прилаганите от Елмида Бюти  мерки за защита на Вашите лични данни можете да прочетете на нашия уебсайт : https://elmidabeauty.com/ и/или да отправите запитване на имейл адрес  studio@elmidabeauty.com

7. Общи условия  

7.1.С участието си в кампанията „Ела на кастинг”, Вие се съгласявате с условията и разпоредбите на гореописаните правила. 

7.2.Тези правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на интернет адрес: https://elmidabeauty.com/ 

7.3.Организаторът на играта запазва правото си да допълва или променя правилата, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на https://elmidabeauty.com/ 

7.4. Организаторът също запазва правото си да преустанови провеждането на игата по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Елмида Бюти. 

Екипа на Елмида Бюти Ви пожелава късмет.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! Елате на кастинг!